Energibalance

Energiregnskabet er udarbejdet for ProjectZero og kortlægger Sønderborg Kommunes energiforsyning og CO2-udledning for året 2021.

Energiregnskabet bruges i ProjectZeros årlige rapportering om udviklingen i CO2-udledningen fra kommunen, samt i den strategiske indsats i forhold til Sønderborg Kommunes CO2-reduktion.

Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler

Bruttoenergiforbrug
Udtrykker den samlede mængde indført primær energi, der bliver tilført for at dække hele energiforbruget. Den mængde primær energi som bliver tilført består af en blanding af brændsler og brændselsfri energi i form af vind, sol og jordvarme.

Energibalance-regnskabet er udviklet af PlanEnergi for Sønderborg Kommune.Bruttoenergiforbrug til transport

Bruttoenergiforbrug
Udtrykker den samlede mængde indført primær energi, der bliver tilført for at dække hele energiforbruget til transport.

Energibalance-regnskabet er udviklet af PlanEnergi for Sønderborg Kommune.CO2-udledning fordelt på omsætningsenheder

CO2-udledning
Udtrykker den emission af CO2 (kuldioxid), som fremkommer ved afbrænding af brændsler til energianvendelse. Emissionsfaktoren for brændslerne er opgjort jf. Energistyrelsen og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. CO2-emission fra andre kilder medtages ikke i energiregnskabet (landbrug, visse industriprocesser og flaring af gas i Nordsøen ).

Energibalance-regnskabet er udviklet af PlanEnergi for Sønderborg Kommune.Slutforbrug af varme fordelt på anlægstype

Slutforbrug
Udtrykker mængden af energi, der er nyttiggjort af slutbrugeren fordelt på omsætningsenheder. Slutforbrug er således den mængde energi der går til de forskellige energitjenester.

Energibalance-regnskabet er udviklet af PlanEnergi for Sønderborg Kommune.Elbalance (produktion fordelt på anlægstype)

Elbalancen illustrerer kilder til produktion af el i kommunen - sammenholdt med elforbruget.

El-import
Den mængde el der ikke er produceret i kommunen, men importeres fra andre kommuner. Derfor er kilden ukendt.
Nettab
Ved transmission af el sker der et tab, der bliver omsat til varme i elkablerne.
Elforbug
Den mængde el der sælges til forbrugere, institutioner og virksomheder i kommunen.

Energibalance-regnskabet er udviklet af PlanEnergi for Sønderborg Kommune.